Επενδυτικές Σχέσεις

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών

Μαρίνος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Νικόλαος Γουλής, Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Σπυρίδων Φλέγγας, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών - view pdf
view pdf

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση