Επενδυτές

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών

Μαρίνος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Νικόλαος Γουλής, Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Πολυξένη Καζόλη, Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών - view pdf
view pdf

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση