Ανθρώπινο Δυναμικό

Εργασιακό Περιβάλλον & Παροχές

Ο Όμιλος Autohellas θέλοντας να επιβραβεύει συνεχώς τους εργαζομένους, τους προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και οργανωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών το οποίο συμβάλλει στην καλυτέρευση του βιοτικού τους επιπέδου. Οι παροχές αφορούν σε:

 • Ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών, επιβραβεύοντας την προσφορά των εργαζομένων
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
 • Ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Εκσυγχρονισμένο γυμναστήριο στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας
 • Αίθουσα εστίασης και εστιατόριο με ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας
 • Διαδραστικές εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων
 • Ειδικές παροχές και εκπτώσεις στις υπηρεσίες εταιρειών του ομίλου

Υγεία & Ασφάλεια

Ο Όμιλος Autohellas έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών του έχει θεσπίσει και εφαρμόζει την πολιτική Υγείας και Ασφάλειας. Δεσμεύεται:

 • Στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς κινδύνους, ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
 • Στην πρόληψη και συνεχή βελτίωση του τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της σε θέματα που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Στη διατήρηση άριστων συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

Στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, εκτός από την συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα στα θέματα υγείας και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της υγείας και της ασφάλειας η Autohellas φροντίζει για την εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων για τη διασφάλιση του προσωπικού της και των πελατών της:

 • Μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μέσων και μέτρων προστασίας όπως φαρμακεία στους σταθμούς εξυπηρέτησης πελατών
 • Διαρκής παρακολούθηση των εταιρικών δραστηριοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων και λήψη σχετικών μέτρων
 • Περιοδική επίσκεψη ιατρού στους σταθμούς εργασίας και στα κεντρικά γραφεία
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση