Επενδυτές

Πολιτικές

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Κώδικας Δεοντολογίας
Πολιτική Αποδοχών
Πολιτική Καταλληλότητας
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Autohellas CCTV B Level Information
Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση