Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβάλλον

Στην Autohellas στόχος είναι να προσφέρεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες της καταναλώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους. Η Autohellas αντιλαμβάνεται την αειφόρο ανάπτυξη ως μία προσπάθεια οικοδόμησης μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών ρύπων. Με πράξεις και έργα προσπαθεί πάντα για την αποτελεσματική χρήση των πόρων της λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Εφαρμόζοντας φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και διαδικασίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, η Autohellas καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση το περιβαλλοντικού της αποτυπώματος αποδεικνύοντας τη δέσμευσή του Ομίλου στην βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Η Autohellas ενστερνίζεται την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αναπτύχθηκε το 2002 στη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στην Αφρική (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) και την ιδέα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας όπως αναπτύχθηκε στο Declaration on Environment and Development το 1992. Επιπροσθέτως, όλοι οι κανονισμοί και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των αποβλήτων ελέγχονται συστηματικά και ενσωματώνονται στις διαδικασίες και τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Ομίλου. Μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής της Autohellas, δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των βέλτιστων «πράσινων» πρακτικών, αλλά επεκτείνεται και σε δράσεις ευαισθητοποίησης των πελατών και του προσωπικού της για την προστασία του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα τα μέτρα που δράσης που υλοποιεί ο Όμιλος Autohellas:

  • Μέσω των πολιτικών του Ομίλου στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας των κτηρίων της εταιρείας. Έχει υπολογισθεί διεθνώς ότι τα κτήρια αποτελούν τον πιο ενεργοβόρο καταναλωτή καθώς η λειτουργία τους είναι υπεύθυνη για το 38% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό της βιομηχανίας (33%) και των μεταφορών (26%).
  • Διατήρηση χαμηλού μέσου όρου ηλικίας του στόλου. Τα νεότερα και συνεπώς πιο προηγμένα τεχνολογικά αυτοκίνητα εκπέμπουν λιγότερα γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα παλαιότερης γενιάς, με αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Μέσω του προγράμματος «Γίνε Green Driver!», το οποίο προωθείται συστηματικά μέσα από των ιστοσελίδων των εταιρειών του Ομίλου αλλά και κατά την παράδοση των αυτοκινήτων στους πελάτες, με συμβουλές στους οδηγούς για έξυπνη οικολογική οδήγηση. Στόχος του προγράμματος είναι η παρότρυνση των οδηγών να οδηγούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος μέσω της μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων και των μειωμένων εκπομπών ρύπων.
  • Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απόβλητα και τα απορρίμματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των σταθμών και των κεντρικών γραφείων όπως π.χ. χαρτί, toner, πλαστικό και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε μόνιμη βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής επίδρασης των εταιρειών του Ομίλου.
  • Ο Όμιλος Autohellas επενδύει σε Eco-friendly οχήματα και μέσα από τις ιστοσελίδες των εταιρειών του Ομίλου προτρέπει τους πελάτες να επιλέγουν Eco-friendly οχήματα με στόχο τη μείωση του Έμμεσου Κλιματικού Αποτυπώματος Πελατών.
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση