Βιώσιμη Ανάπτυξη

Άνθρωπος

Ο Όμιλος Autohellas αναγνωρίζει ότι η επίτευξη των στρατηγικών στόχων και η διατήρηση της ανάπτυξης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το ανθρώπινο δυναμικό.

Η Autohellas δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να διατηρούνται οι θέσεις εργασίας, να επιλέγονται ηθικά ακέραιοι εργαζόμενοι, στον έλεγχο του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων, στη σωστή και αντικειμενική αξιολόγησή τους, στη φροντίδα της υγείας τους, στην ασφάλειά τους κατά την εργασία, στη διατήρηση των οικογενειακών αξιών και στη διαρκή επιμόρφωσή τους.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Παρόλο που η φύση των εργασιών της Εταιρείας δεν εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, η Εταιρεία φροντίζει για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας, με στόχο ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και την προστασία των εργαζομένων της. Στο πλαίσιο της υγείας και της ασφάλειας η Autohellas φροντίζει για την εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων για τη διασφάλιση του προσωπικού της:

  • Μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μέσων και μέτρων προστασίας όπως φαρμακεία στους σταθμούς εξυπηρέτησης πελατών
  • Διαρκής παρακολούθηση των εταιρικών δραστηριοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων και λήψη σχετικών μέτρων
  • Περιοδική επίσκεψη ιατρού στους σταθμούς εργασίας και στα κεντρικά γραφεία

Ανθρώπινα δικαιώματα

Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

  • της ίσης μεταχείρισης
  • του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • της διαφορετικότητας
  • της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
  • της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας

 

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα στην εκπαίδευση του προσωπικού της Autohellas καθώς πραγματοποιείται με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας και της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη με σκοπό την αποτροπή κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση