Επενδυτές

Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Ομίλου

Βιογραφικά Σημειώματα

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση