Επενδυτές

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο

Ενημερωτικό Δελτίο
Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου
Ανακοίνωση Σχετικά με τη Δυνητική Αγορά-Στόχo
Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό (Χωρίς Εύρος)
Καταστατικό της Εταιρείας
Πρακτικό του από 8.1.2024 Δ.Σ. της Εταιρείας
Επιστολή Συμπερασμάτων Νομικού Ελέγχου
Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών_ISRS 4400
Έκθεση Διασφάλισης Συμμόρφωσης_CG NAAE 3000
Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό (Με Εύρος)
Ανακοίνωση Τελικής Απόδοσης
Ανακοίνωση για την Έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών
Ανακοίνωση για την Έναρξη Διαπραγμάτευσης και τη Χρήση Αντληθέντων

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση