Επενδυτές

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο

Ενημερωτικό Δελτίο
Ανακοίνωση Σχετικά με τη Δυνητική Αγορά-Στόχo
Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου
Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό (Χωρίς Εύρος)
Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό (Με Εύρος)
Ανακοίνωση Τελικής Απόδοσης
Ανακοίνωση για την Έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών
Ανακοίνωση για την Έναρξη Διαπραγμάτευσης και τη Χρήση Αντληθέντων
Καταστατικό της Εταιρείας
Πρακτικό του από 8.1.2024 Δ.Σ. της Εταιρείας
Επιστολή Συμπερασμάτων Νομικού Ελέγχου
Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών_ISRS 4400
Έκθεση Διασφάλισης Συμμόρφωσης_CG NAAE 3000

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση