Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοινώσεις

14.10.2022
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
21.09.2022
A1 – Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
21.09.2022
A2 – Σχέδια Αποφάσεων
21.09.2022
A3 – Έντυπο επιστολικής ψήφου
21.09.2022
A4 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης
21.09.2022
A5 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου-αντιπροσώπου για επιστολική ψήφο
21.09.2022
A6- Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
21.09.2022
A7- Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων
21.09.2022
A8- Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής
21.09.2022
A9 – Ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
21.09.2022
Κατάλογος εγγράφων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
05.04.2022
Ανακοίνωση Μερίσματος για την χρήση του 2021
05.04.2022
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
14.03.2022
A1 – Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
14.03.2022
A2 – Σχέδιο Αποφάσεων
14.03.2022
A3 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης του 2021
14.03.2022
A4 – Έκθεση Αποδοχών
14.03.2022
A5 – Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου προς ΓΣ
14.03.2022
A6 – Έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ
14.03.2022
A7 – Έντυπο επιστολικής ψήφου
14.03.2022
A8 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου-αντιπροσώπου για επιστολική ψήφο
14.03.2022
A9 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου-αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης
14.03.2022
A10 – Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
14.03.2022
A11- Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων
14.03.2022
A12 – Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής
14.03.2022
A13 – Ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
14.03.2022
Κατάλογος εγγράφων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση