Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Autohellas

Ανακοίνωση για την αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HERTZ ή AUTOHELLAS» (εφεξής ως «Εταιρεία») ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Οκτωβρίου 2022, αποφάσισε:

  • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό καθαρό ποσό των 48.624.764,00 Ευρώ (ήτοι μικτό ποσό 51.183.962,11 Ευρώ μείον ποσό 2.559.198,11 Ευρώ που αντιστοιχεί στο παρακρατούμενο ποσό φόρου μερισμάτων 5% σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 περ. α’ Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (εφεξής ως «ΚΦΕ») και την ΠΟΛ 1042/2015) με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:
  1. Ποσού 43.440.331,37 Ευρώ από μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας τα οποία εμπίπτουν στο άρθρο 48 του ΚΦΕ και τα οποία η Εταιρεία έλαβε κατά την περίοδο των ετών 2014 έως και 2021,
  2. Ποσού 5.184.432,63 Ευρώ από αποτελέσματα (κέρδη) εις νέον.

Και την αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας κατά ένα (1) ευρώ, ήτοι από 0,08 Ευρώ σε 1,08 Ευρώ, και

  • Την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό καθαρό ποσό των 48.624.764,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας κατά 1,00 Ευρώ, ήτοι από 1,08 Ευρώ σε 0,08 Ευρώ, και την επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.889.981,12 Ευρώ και διαιρείται σε 48.624.764 κοινές, ονομαστές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,08 Ευρώ η κάθε μια.

Την 21-10-2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 3125519, η με αριθμό πρωτοκόλλου 2742932ΑΠ/21-10-2022  (ΑΔΑ: ΨΦΣΚ46ΜΤΛΡ-ΙΦΦ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 03/11/2022 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 1,00 Ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι το ποσό της επιστροφής που αναλογεί στις 528.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας θα προσαυξήσει το ποσό της επιστροφής ανά μετοχή που θα λάβουν οι υπόλοιποι μέτοχοι. Κατά τούτο, το τελικό καθαρό ποσό της επιστροφής ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 1,0109778695 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 05.12.2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,08 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού €1,0109778695 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ. αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 06.12.2022 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

Η καταβολή μετρητών για το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 09.12.2022 (ημερομηνία έναρξης καταβολής) και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK ως ακολούθως:

(α)       Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

β) Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ALPHA BANK».

Σημειώνεται ότι η εταιρική πράξη της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,00 Ευρώ (από 0,08 Ευρώ σε 1,08 Ευρώ) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο άρθρο 48 του ΚΦΕ και μέρους του αποθεματικού αποτελεσμάτων (κερδών) εις νέο προηγούμενων χρήσεων εξομοιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1042/26.01.2015 με διανομή μερίσματος, καθαρού ποσού €1,00  Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι μικτό €1,052632 Ευρώ ανά μετοχή, υποκείμενου σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει σήμερα. Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, η Εταιρεία θα προβεί στη χρηματική καταβολή προς αυτά ποσού ίσου με τη διενεργηθείσα παρακράτηση για λογαριασμό τους, με έναρξη στις 09.12.2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210 626 4256.

TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση