Επενδυτικές Σχέσεις

Πολιτική Αποδοχών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εισαγωγή.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών (η «Πολιτική Αποδοχών») καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (η «Εταιρεία») βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 και 111 του νόμου 4548/2018, εγκρίθηκε με την από 18 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, τροποποιήθηκε με τις από 15 Ιουλίου 2020 και 31 Μαρτίου 2021 αποφάσεις των αντίστοιχων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.

Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν υπάρχουν, ο γενικός και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Εταιρείας. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, όπου γίνεται αναφορά σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, νοείται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι ρόλοι του γενικού και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Εταιρείας αν υπάρχουν, είτε είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε όχι.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι επιφορτισμένη με την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (και το τελευταίο προς τη Γενική Συνέλευση) της Πολιτικής Αποδοχών, την παρακολούθηση, επανεξέταση και την εφαρμογή της.
Η Πολιτική Αποδοχών έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έγκρισης της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι από 18 Δεκεμβρίου 2019, με την επιφύλαξη τυχόν αναθεώρησης της.
Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο ακόλουθο url: https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2021/04/remuneration_policy_31-3-2021_F.pdf

2. Βασικές Αρχές της Πολιτικής Αποδοχών.

2.1. Η Πολιτική Αποδοχών έχει στόχο την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, την επιχειρηματική στρατηγική και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Η διαμόρφωση ενός πλαισίου αμοιβών με βάση το αντικείμενο, τις ευθύνες του ρόλου, τη συνεισφορά και την απόδοση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλει στην προσέλκυση και διατήρηση των κατάλληλων συμβούλων/στελεχών, καθώς και στη διατήρηση ενός ελκυστικού και αποδοτικού περιβάλλοντος για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς επίτευξη της μεγιστοποίησης της αξίας της Εταιρείας και εκπλήρωση των συμφερόντων των μετόχων της.

2.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει περιοδική πληροφόρηση από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία μεριμνά για την ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία της δομής των αποδοχών και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Εταιρεία και τα λαμβάνουν υπόψη κατά την κατάρτιση και επανεξέταση της Πολιτικής Αποδοχών, προς διαμόρφωση της δομής των αποδοχών των διαφορετικών ρόλων. Αναγνωρίζεται ταυτόχρονα ότι η δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναγκαία διαφοροποιείται σε σχέση με αυτή των λοιπών εργαζομένων, λόγω των ευθυνών που συναρτώνται με τον ρόλο τους και λόγω της επίδρασης τους στην απόδοση της Εταιρείας.

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών εργαζομένων της Εταιρείας.

3. Κατηγορίες αποδοχών της Πολιτικής Αποδοχών.

3.1 Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συνολικές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολούνται με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας δύνανται να αποτελούνται από σταθερές ή/και μεταβλητές, καθώς και από λοιπές αποδοχές που παρέχονται εξ ελευθεριότητας.

3.1.1 Οι σταθερές αποδοχές αποσκοπούν στη δημιουργία σταθερής βάσης για την αναπόσπαστη εκπλήρωση της λειτουργίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει το μισθό ή την αμοιβή τους, σύμφωνα και με τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών.

3.1.2 Οι μεταβλητές αποδοχές, αφορούν σε ετήσιες αμοιβές προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διαμορφώνονται με βάση τους ατομικούς ή/και εταιρικούς στόχους που τίθενται και αποτελούν συνάρτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Οι συγκεκριμένες αποδοχές αποσκοπούν στη παροχή κινήτρων για την εκπλήρωση του ρόλου των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην διαμόρφωση και επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην προσέλκυση και διατήρηση υψηλής ποιότητας στελεχών.

Ως εταιρικοί νοούνται οι στόχοι που συναρτώνται με τα οικονομικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου. Ως ατομικοί στόχοι νοούνται οι στόχοι που συναρτώνται με τους τομείς ευθύνης και τη θέση του κάθε εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.1.3 Λοιπές παροχές δύναται να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών.

3.2 Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές οι οποίες αντανακλούν τον χρόνο απασχόλησης τους και τις αρμοδιότητες τους ως συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στις επιτροπές του.

Το μεταβλητό τμήμα των αποδοχών δεν αφορά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων κατά την αποφασιστική τους και ανεξάρτητη κατά περίπτωση λειτουργία τους και με στόχο να μην αποθαρρύνεται η διάθεση ενδεχόμενης αμφισβήτησης της διοίκησης σε θέματα ανάληψης κινδύνων.

Η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει τυχόν δαπάνες εύλογου ύψους στις οποίες έχουν υποβληθεί τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως για παράδειγμα έξοδα ταξιδίων και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του, έξοδα επιμόρφωσης σε συναφή με το ρόλο τους αντικείμενα.

4. Συνιστώσες αποδοχών της Πολιτικής Αποδοχών.

4.1 Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι σταθερές αποδοχές που λαμβάνουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζονται από τον μισθό βάσει των τυχόν συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας τους ή/και την ετήσια αμοιβή τους υπό την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίπεδα τους προσδιορίζονται από συνδυασμό κριτηρίων όπως η εμπειρία και η αρχαιότητα του/της συμβούλου/στελέχους, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες του/της και οι ευθύνες του/της, λαμβανομένων υπόψη των συνήθως κρατούντων στην αγορά εργασίας για αντίστοιχους ρόλους εταιρειών παρεμφερούς μεγέθους.

Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της Εταιρείας που καθορίζονται ετησίως, κατά την έναρξη κάθε χρήσης, ιδίως δε της επίτευξης ορισμένου EBT του Ομίλου. Εφόσον καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές δεν δύναται αυτές να υπερβαίνουν το 250% των σταθερών αποδοχών του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο αφορούν.

Σύμφωνα με εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δύναται να θεσπίζονται προγράμματα διάθεσης μετοχών, περιλαμβανόμενης της μορφής δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (stock option plan), στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.2 Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αμοιβές και τυχόν αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανάλογες με τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του και στις επιτροπές της Εταιρείας και προσδιορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για σταθερές ετήσιες αμοιβές όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες δεν μεταβάλλονται από άλλες παραμέτρους. Η αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους για την τυχόν συμμετοχή του/της σε άνω της μίας (1) επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού που λαμβάνει για την συμμετοχή του/της σε μία (1) επιτροπή.

5. Λοιπές παροχές

Οι λοιπές παροχές αφορούν μόνο τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση την ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης Στελεχών Διοίκησης η οποία αφορά και στα μη εκτελεστικά μέλη) και δεν εντάσσονται στον ορισμό των μεταβλητών αποδοχών της Πολιτικής Αποδοχών, αποτελούν δε οικειοθελείς παροχές, τις οποίες η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή ακόμη και να τις καταργεί πλήρως οποτεδήποτε στο μέλλον, κατά την ελεύθερη κρίση της.

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και οργανωμένο πρόγραμμα οικειοθελών παροχών, οι οποίες ενδεικτικά είναι: Χρήση Εταιρικού Αυτοκινήτου, Χρήση Εταιρικού Κινητού & Mobile Data, Χρήση Εταιρικού Υπολογιστή (Laptop, Tablet), Χρήση Εταιρικής Πιστωτικής Κάρτας, Ομαδική ασφάλιση ζωής και ατυχήματος και ιατροφαρμακευτική, Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.

Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης Στελεχών Διοίκησης στο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά).

6. Διάρκεια – Καταγγελία – Αποζημιώσεις.
Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα κατά νόμο προβλεπόμενα αναφορικά με την λήξη της σχέσης τους υπό την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο ως προς το χρόνο προειδοποίησης όσο και ως προς τις τυχόν πληρωμές που συνδέονται με την λήξη αυτών.
Στο μέτρο που πρόσωπα τα οποία κατέχουν θέση εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ταυτόχρονα συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία, πρόκειται για συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, για την καταγγελία των οποίων από την Εταιρεία, τηρούνται οι νόμιμες προθεσμίες και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η παύση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα και δεν καταβάλλεται άλλη αμοιβή πλην της αναλογούσας έως την ημερομηνία παύσης του μέλους.
Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) ορίζεται στο καταστατικό της Εταιρείας.
7. Περιπτώσεις επιστροφής μεταβλητών αποδοχών.
Είτε βάσει πολιτικής είτε βάσει συμβατικών ρυθμίσεων, δεν υφίσταται πρόβλεψη επιστροφής μεταβλητών αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Επιτρεπόμενη παρέκκλιση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, δύναται σε εξαιρετικές περιστάσεις να εφαρμόζει παρέκκλιση ως προς τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών για τις σταθερές ή/και μεταβλητές αποδοχές, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας ή τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της. Στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες σχετικά με την τυχόν παρέκκλιση από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της Πολιτικής Αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2(ζ) του ν. 4548/2018.
9. Προσδιορισμός περιεχομένου – Επίβλεψη εφαρμογής – Επανεξέταση / Αναθεώρηση Πολιτικής Αποδοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εισηγείται το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών επιπλέον επιβλέπει και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, εξετάζει την έκθεση αποδοχών και προτείνει τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (και το ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση, εφόσον εγκρίνονται από την τελευταία), κατά την οποία συζήτηση δεν συμμετέχει το μέλος στο οποίο αφορά.
Επιπλέον, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εξετάζει τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της Πολιτικής Αποδοχών, εφόσον παρίσταται ανάγκη προς τούτο, παραθέτοντας πληροφόρηση με συγκριτικά στοιχεία και τις τάσεις της αγοράς για τις κατηγορίες των στελεχών της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της και εισηγείται αυτές προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ή τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, αυτή τροποποιείται και τίθεται σε νέα έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
Για τον ανωτέρω σκοπό η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών φροντίζει να λαμβάνει παρατηρήσεις των αρμόδιων μονάδων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Εσωτερικού Ελέγχου που προέκυψαν από τον έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούνται στην αγορά.

Κάθε έτος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 112 του νόμου 4548/2018, συντάσσεται ετήσια έκθεση αποδοχών για την κατανομή των αποδοχών που διατέθηκαν στην προηγούμενη χρήση, η οποία υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις.

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση