Επενδυτικές Σχέσεις

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Η Autohellas διαθέτει επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας - view pdf
view pdf

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση